Termau

1. Eich Cyfrif

Os ydych chi’n defnyddio’r wefan yma, eich cyfrifoldeb chi yw cadw cyfrinachedd eich cyfrif, a’ch cyfrinair, ac i sicrhau nad oes neb yn cael mynediad i’ch cyfrif heb yn wybod i chi. Dylech adael i ni wybod yn syth os ydych yn amau fod unrhyw un yn defnyddio eich cyfrif heb awdurdod.

Sicrhewch, os gwelwch yn dda, fod y manylion yr ydych yn eu rhoi i ni yn gywir, gan adael i ni wybod yn syth y bydd unrhyw beth yn newid. Cedwir yr hawl i wrthod mynediad i’r wefan neu ganslo archeb yn ol y gofyn.

2. Preifatrwydd

Darllenwch ein polisi preifatrwydd, er mwyn deall ein ymarferion.

3. Mynediad i’r Wefan.

Ceisiwn sicrhau y bydd ein gwefan ar gael drwy’r amser ac heb gamgymeriadau. Ond, oherwydd natur y rhyngrwyd, ni ellir gwarantu hyn. Efallai hefyd y bydd yn rhaid, trwsio neu chywreinio’r wasanaeth ar adegau ond ceisir cadw hyn o dan reolaeth.

4. Trwydded ar gyfer mynediad i’r wefan.

Mae’r wefan hon ar gael ar gyfer eich defnydd personol, ond ddim i lawrlwytho unrhyw dudalennau, nac i’w newid mewn unrhyw ffordd, heb hawl ysgrifenedig.

Ni chaniateir chwaith defnyddio’r logo neu unrhyw ran arall o’r wefan heb hawl ysgrifenedig y perchennog, Tlws.

5. Eich Ymddygiad

Rhaid defnyddio’r wefan hon ar gyfer ymddygiad gyfreithiol yn unig.

6. Hawlfraint a Hawliau Bas Data

Tlws biau holl gynnwys y wefan, ac fe’i gwarchodir gan reolau hawlfraint a bas data Y Deyrnas Unedig.

7. Ein Cytundeb

Pan ydych chi’n rhoi archeb ar y wefan, byddwn yn gyrru e-bost yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich archeb, gan gynnwys manylion eich archeb. Bydd eich archeb yn cynrychioli eich cynnig i ni i brynu nwyddau sy’n dderbyniol i chi, fydd yn cael ei gadarnhau pan yrrwn ni e-bost i chi yn cadarnhau ein bod am yrru’r eitem i chi. Bydd y cytundeb wedi’i gwblhau pan yrrwn ni e-bost yn cadarnhau ein bod wedi gyrru’r eitemau i chi. Ni fydd unrhyw eitemau ar yr un archeb na fyddwn yn cadarnhau eu bod wedi’u danfon yn rhan o’r un cytundeb.

8. Dychwelyd eitemau

Gweler ein polisi ar ddychwelyd eitemau.

9. Prisio a Eitemau nad ydynt mewn stoc.

Pan awgrymir dyddiad y caiff yr eitemau eu postio, ni ellir gwarantu’r amseroedd hyn. Fel yr ydym yn mynd trwy’r archeb, gwnawn adael i chi wybod os oes unrhyw eitem ddim ar gael. Os oes unrhyw newid prisiau yn digwydd yn ystod y cyfnod yna byddwn yn gadael i chi wybod cyn gynted ag y bo modd, gan roi’r dewis terfynol i chi os ydych eisiau parhau a’r archeb ai peidio.Follow us on Facebook